Ogólne warunki umowy (OWU)

Zapoznaj się z naszymi warunkami współpracy przed rozpiczęciem prac. z dnia 20.11.2020 r.

1. Niniejsze OWU określa zasady zawierania umów i ich realizacji w zakresie umów sprzedaży lub dostawytowarów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowo-Handlowe „ŻELTECH” Spółka zograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ul. Kazimierza Tetmajera 89A,zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIIIWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 134363, NIP: 5530100580, okapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Żeltech”), w tym w szczególności lecz nie wyłącznie profili z tworzyw sztucznych (dalej „Profile”) oraz narzędzi niezbędnych do wyprodukowania Profili (dalej„Narzędzia”), (dalej łącznie „Towary”).

2. OWU stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży lub dostawy Towarów, zawieranych przezŻeltech. OWU uważa się za przyjęte i zaakceptowane w całości z dniem złożenia przez klienta zamówienia na Towary.

3. OWU dostępne są na stronie internetowej Żeltech, pod adresem www.zeltech.pro, a także w siedzibie Żeltech.

4. Informacje podane do publicznej wiadomości przez Żeltech, w tym także umieszczone na stronieinternetowej Żeltech, w katalogach, broszurach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksucywilnego, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny i poglądowy.

5. W przypadku składania pierwszego zapytania ofertowego na Towary, w celu rozpoczęcia produkcji określonych Towarów przez Żeltech, wraz z zapytaniem ofertowym klient zobowiązany jest przesłać Żeltech dokumentację projektową i techniczną Towarów oraz wszelkie inne informacje i dokumenty konieczne do rozpoczęcia produkcji Towarów, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie do wyprodukowania przez Żeltech Narzędzi niezbędnych do produkcji Profili, których zapytanie ofertowe złożone przez klienta dotyczy (dalej „Dokumentacja”).

6. W przypadku, w którym powierzona Żeltech Dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem złożenia zapytania ofertowego na Towary i przesłania Żeltech Dokumentacji klient, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, udziela Żeltech nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz co do terytorium licencji n akorzystanie z Dokumentacji w zakresie i w celu, a także na polach eksploatacji niezbędnych do wyprodukowania Towarów. Żeltech, w celu wskazanym w zdaniu poprzednim, uprawniony jest do korzystania z Dokumentacji na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie Dokumentacji lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Dokumentacji przy użyciu wszelkich dostępnych technik,
b. wprowadzanie Dokumentacji do pamięci komputera, wewnętrznych sieci teleinformatycznych, w tym do intranetu,
c. wykorzystywanie w jakichkolwiek celach związanych ze złożeniem oferty, zawarciem umowy z klientem na produkcję Towarów i Partii próbnej, wyprodukowaniem Towarów i w każdym etapieprocesu produkcji Towarów.

7. W przypadku skierowania do Żeltech jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie autorskich praw majątkowych lub osobistych do Dokumentacji lub jej części, lub rozwiązań w Dokumentacji ujętych, klient zobowiązuje się zwolnić Żeltech z odpowiedzialności z tego tytułu, wstąpić do wszelkich toczących się postępowań i pokryć wszelkie szkody powstałe z w związku ze skierowaniem tychże roszczeń do Żeltech.

8. Z dniem złożenia zapytania ofertowego na Towary i przesłania Żeltech Dokumentacji automatycznie, bezpotrzeby składania dodatkowych oświadczeń, Klient oświadcza i zobowiązuje się, iż Dokumentacja i jej wykorzystanie przez Żeltech stosownie do treści złożonego przez klienta zapytania ofertowego orazzamówienia i niniejszego OWU nie narusza praw osób trzecich a twórca/twórcy Dokumentacji zobowiązali się nie wykonywać uprawnień wynikających z autorskich praw osobistych do Dokumentacji.

9. Zapytania ofertowena Towaryskładane są przez klientów wyłączniew formie stwierdzonej pismem, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem handel@zeltech.pro. Zapytanie ofertowe na Towary zawierać musi zapytanie o możliwość wykonania wskazanej przez klienta ilości Towarów oraz ocenę za ich wykonanie.

10. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Żeltech podejmuje każdorazowo decyzję o złożeniu oferty. W przypadku złożenia oferty, Żeltech w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesyła klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, ofertę ze wskazaniem ceny, terminów i zasad jej zapłaty oraz szacowanego, przewidywanego terminu realizacji uzależnionego od możliwości produkcyjnych, liczone go od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. W odpowiedzi na ofertę klient, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@zeltech.pro, składa zamówienie, które powinno zawierać w szczególności następujące informacje: oznaczenie zamawiającego, oznaczenie towaru, cena jednostkowa netto, oczekiwany termin realizacji zamówienia, warunki pakowani i transportu (dalej „Zamówienie”). Żeltech uprawniony jest donieprzyjęcia zamówienia do realizacji, bez względu na przyczynę, co nie powoduje w żadnym przypadku powstania po stronie klienta jakichkolwiek roszczeń względem Żeltech, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie o charakterze odszkodowawczym.

12. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (dalej „Potwierdzenie”) Żeltech doręcza klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie klienta nie wiąże Żeltech do czasu wyraźnego jego przyjęcia, w sposób wskazany powyżej i w zakresie wynikającym z Potwierdzenia.

13. W Potwierdzeniu Żeltech wskazuje cenę oraz termin wyprodukowania Towarów, a także wysokość zaliczki,jeżeli klient jest zobowiązany do jej zapłaty zgodnie z pkt 27 poniżej. Umowę uważa się za zawartą z chwilądoręczenia klientowi Potwierdzenia.

14. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku składania pierwszego Zamówienia na Towary, w celurozpoczęcia produkcji określonych Towarów przez Żeltech, konieczne jest wykonanie przez Żeltech wpierwszej kolejności Narzędzi niezbędnych do produkcji Profili na które Zamówienie złożył klient oraz tzw.„partii próbnej” Profili w ilości uzależnionej od uznania Żeltech, odpowiedniej z punktu widzeniatechnicznego lub technologicznego, o ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej w formie stwierdzonejpismem (dalej „Partia próbna”). Cena za Narzędzia obejmuje także cenę za Partię próbną.

15. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Narzędzia przyjmują ograniczoną żywotność i po ichzużyciu, w celu kontynuowania produkcji Profili według Zamówienia klienta, konieczne będzie ponownewyprodukowanie Narzędzi, na zamówienie i koszt klienta. O zużyciu Narzędzi każdorazowo Żeltechpoinformuje klienta w formie stwierdzonej pismem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Do Partii próbnej stosuje się odpowiednio postanowienia OWU dotyczące Towarów, w szczególności wzakresie dokonywania odbioru, reklamacji. Po odebraniu Partii próbnej klient, w terminie 14 dni,zobowiązany jest do jej zbadania i złożenia Żeltech oświadczenia, w formie wskazanej w pkt 9 powyżej, żeParta próbna jest zgodna z Dokumentacją, a także nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ijest wolna od wad. Bez względu na treść złożonego przez klienta oświadczenia a także w przypadkuniezłożenia oświadczenia klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Narzędzie. Klient przyjmuje dowiadomości i akceptuje, że Żeltech nie jest zobowiązany ani uprawniony do rozpoczęcia produkcjizamówionych przez Klienta Profili przed doręczeniem Żeltech oświadczenia, o którym mowa w zdaniudrugim powyżej. Konieczność modyfikacji lub ponownego wykonania Narzędzi i Partii próbnej stanowićbędzie przedmiot odrębnego porozumienia stron, które dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

17. O gotowości Towarów lub Partii próbnej do odbioru Żeltech poinformuje klienta w formie stwierdzonej pismem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

18. Odbiór Towarów lub Partii próbnej odbywać się będzie każdorazowo, o ile strony wyraźnie nie uzgodniłyinaczej w formie stwierdzonej pismem, w siedzibie Żeltech, pod adresem ul. K. Tetmajera 89A, 34-300Żywiec, z tym zastrzeżeniem, że odbiór odbywa się od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowowolnymi od pracy, w godzinach od 6:00 do 14:00 Żeltech nie jest zobowiązany do wykonania usługi transportu ani do ponoszenia jakichkolwiek kosztówtransportu lub dostawy, o ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej w formie stwierdzonej pismem.

19. Odbiór Towarów lub Partii próbnej zostanie każdorazowo potwierdzony przez strony poprzez podpisaniedokumentu WZ a w przypadku wskazanym w ust. 21 poniżej lub odmowy podpisania dokumentu WZ,poprzez jednostronne podpisanie dokumentu WZ przez Żeltech.

20. Z momentem podpisania dokumentu WZ w sposób wskazany w ust. 19, ryzyko uszkodzenia lub utratyTowarów przechodzi na klienta.

21. W przypadku nieodebrania przez klienta Towarów lub Partii próbnej w całości lub części w terminie do dniawskazanego w Potwierdzeniu, Żeltech naliczać będzie opłatę w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzieńkalendarzowy, tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Żeltech. Okresrozliczeniowy stanowić będzie miesiąc kalendarzowy, a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie płatnebędzie w terminie 7 dni od daty wystawienia noty.

22. Klient jest zobowiązany do wykonania odbioru ilościowego i jakościowego Towarów objętychzamówieniem, przy czym odbiór ilościowy i jakościowy w zakresie wad nieukrytych nastąpi w momenciedostawy (odbioru) Towarów klientowi w siedzibie Żeltech. Odbioru jakościowego w zakresie pozostałychwad klient dokona w terminie 3 dni od daty dostawy (wydania) Towarów. Reklamacje ilościowe ijakościowe wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub stwierdzonej pismem (e-mail). Uchybieniepowyższym terminom oznacza przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia lub reklamacje zgłoszone po
upływie terminów i w sposób odmienny niż wskazany w zdaniach poprzedzających niniejszegopostanowienia mogą zostać pozostawione bez rozpoznania, co nie stanowi naruszenia obowiązków Żeltechi nie stanowi podstaw jakichkolwiek roszczeń klienta, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie ocharakterze odszkodowawczym.

23. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i dostarczenia Żeltech Towarów stanowiącychprzedmiot reklamacji. Żeltech dołoży starań w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w odpowiednimterminie licząc od daty dostarczenia Żeltech Towarów stanowiących przedmiot reklamacji. W przypadkuuwzględnienia reklamacji usunięcie wady fizycznej lub usterki wykonawczej winno zostać dokonane wodpowiednim z punktu widzenia technicznego i technologicznego terminie, licząc od dnia dostarczeniaobjętych reklamacją Towarów do dyspozycji Żeltech, przy czym przekazanie winno nastąpić w oryginalnymopakowaniu lub – w razie jego braku – w opakowaniu równorzędnym oryginalnemu z punktu widzeniabezpieczeństwa mechanicznego wraz z pisemnym, dokładnym opisem zgłaszanej wady lub usterki.

24. Cena za Towary, z zastrzeżeniem odmiennego porozumienia stron, które wymaga dla swej ważności formypisemnej, wskazana w Potwierdzeniu (dalej „Cena”), płatna będzie w terminie 14 dni od daty wystawieniafaktury VAT, przelewem na rachunek wskazany w fakturze VAT. Żeltech oświadcza, że dopuszcza przyjęcieodmiennych od wskazanych w zdaniu poprzedzającym zasad rozliczeń, w szczególności dla Narzędzi.Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi dokument WZ, podpisany zgodnie z zasadami wskazanym wust. 19 powyżej. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek wwysokości odsetek ustawowych za opóźnienie lub, w przypadku transakcji handlowych, odsetek zaopóźnienie w transakcjach handlowych.

25. Za dzień zapłaty Ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Żeltech.

26. Zapłata Ceny Żeltech musi nastąpić w pełnej wysokości, bez potrąceń (kompensat). Zgłoszenie reklamacjinie uprawnia klienta od wstrzymania zapłaty Ceny.

27. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia klienta, który po raz pierwszy składa zamówienie u Żeltechlub który nie pozostaje z Żeltech w stałych stosunkach gospodarczych, w zależności od decyzji Żeltech,może być zapłata na rzecz Żeltech zaliczki lub zadatku w wysokości nie wyższej niż 50 % Ceny wskazanej wofercie Żeltech. Zaliczka lub zadatek płatne będą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawiewystawionej przez Żeltech w dniu zawarcia umowy faktury proforma.

28. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami obowiązku klienta zapłaty zaliczki lub zadatku lubkonieczności dokonania przez klienta jakiejkolwiek czynności, od której uzależnione jest lub z którą związana jest realizacja umowy (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie dostarczenie Dokumentacji), atakże w przypadku opóźnienia klienta w zapłacie jakichkolwiek należności Żeltech, gdy opóźnienie wktórej kolwiek płatności przekroczy 7 dni, Żeltech uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy domomentu należytego wykonania przez klienta wskazanych wyżej obowiązków, co nie stanowi naruszenia umowy przez Żeltech ani nie powoduje powstania stanu opóźnienia lub zwłoki po stronie Żeltech i nie rodzipo stronie klienta żadnych roszczeń, w szczególności o charakterze odszkodowawczym. Niezależnie od uprawnienia wstrzymania realizacji umowy, w przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Żeltech jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie 90 dni od daty upływu terminu zapłaty odpowiedniozaliczki lub zadatku.

29. Wyłącza się odpowiedzialność Żeltech z tytułu rękojmi za wady Partii próbnej i Towarów.

30. Żeltech udziela gwarancji jakości na Towary, na okres 12 miesięcy od momentu wydania (odbioru)Towarów, wskazanego w dokumencie WZ, podpisanym zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 19 powyżej.Gwarancja jakości obejmuje wady fizyczne.

31. Zgłoszenia wady klient zobowiązany jest dokonać niezwłocznie po jej wykryciu, nie później niż w terminie 7dni od daty jej wykrycia pod rygorem utraty praw z gwarancji jakości, w formie stwierdzonej pismem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: handel@zeltech.pro.

32. Wyłącznym i jedynym zobowiązaniem Żeltech z tytułu gwarancji jakości jest dokonanie, po otrzymaniu od klienta pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego, sprawdzenia czy powstała lub istniejąca w Towarach wada fizyczna objęta jest zakresem gwarancji, a jeżeli tak – nieodpłatnego usunięcia objętej gwarancją jakości wady fizycznej poprzez wymianę albo naprawę – według wyboru Żeltech.

33. Usunięcie objętej gwarancją jakości wady fizycznej winno zostać dokonane w odpowiednim terminie, licząc od dnia przekazania przez klienta, na jego koszt, objętych reklamacją Towarów do dyspozycji Żeltech, przy czym przekazanie winno nastąpić w oryginalnym opakowaniu lub – w razie jego braku – w opakowaniu równorzędnym oryginalnemu z punktu widzenia bezpieczeństwa mechanicznego wraz z pisemnym,dokładnym opisem zgłaszanej wady lub usterki.

34. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, w szczególności lecz nie wyłącznie mechanicznych i elektrycznych wywołanych przyczynami nie tkwiącymi w Towarach, tj. m.in. spowodowanych nieprawidłową
eksploatacją, serwisem, użytkowaniem lub transportem Towarów, jak również nie zapewnieniem należytej obsługi i konserwacji Towarów, a także celowymi działaniami osób trzecich lub ingerencją klienta. Gwarancja nie obejmuje też uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej i czynników zewnętrznych(przepięcia w sieci zasilającej, wyładowania atmosferyczne, powodzie, ogień, kradzież, wandalizm itp.). Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń powstałych na skutek niespełnienia.

35. Gwarancja nie pokrywa żadnych kosztów związanych z ewentualną deinstalacją i ponowną instalacją Towarów konieczną dla przeprowadzenia czynności gwarancyjnych.

36. Żeltech w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty bezpośrednie jak i pośrednie tak klienta jak i jego kontrahentów, powstałe z winy nieumyślnej Żeltech, w związku z użyciem,niemożnością użycia, niesprawności lub niewłaściwego działania Towarów objętych gwarancją, w szczególności za utratę spodziewanych przychodów i innych korzyści, za szkody powstałe z tytułu niezapłaconych w terminie podatków, danin, awarii, wypadków lub przerw w działalności przedsiębiorstwa, a także nałożonych kar i odszkodowań. Zastrzeżenie to obejmuje także przypadki, gdy Żeltech został wcześniej powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

37. W każdym przypadku powstania odpowiedzialności odszkodowawczej Żeltech wobec klienta, z winy nieumyślnej Żeltech, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do bezpośredniej i rzeczywistej szkody majątkowej (damnum emergens), z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans), a nadto będzie w każdym przypadku ograniczona kwotowo, do kwoty stanowiącej równowartość Ceny Towarów w związku z którymi lub z powodu których powstała szkoda, każdorazowo wskazanej w Potwierdzeniu.

38. Żeltech nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, będące następstwem okoliczności stanowiących skutek działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli Stron,któremu nie można zapobiec zwykłymi środkami nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności lecz nie wyłącznie klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie lub zapadnięcie ziemi, huragan, awarie o charakterze katastrofy budowlanej, akty władz państwowych, np.stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp., działania wojenne, akty sabotażu, strajki pracownicze odbywające się na gruncie lub z naruszeniem postanowień ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, stan epidemii lub stan zagrożenia epidemiologicznego, pandemia i ich skutki oraz konsekwencje.Żeltech niezwłocznie poinformuje klienta o zaistnieniu zdarzeń stanowiących przejaw siły wyższej.

39. W sprawach nieuregulowanych w przyjętym zamówieniu oraz niniejszym OWU zastosowanie mieć będąodpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

40. Niniejsze OWU może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, a do współpracy z Żeltech nie znajdują zastosowania żadne wewnętrzne regulacje obowiązujące u klienta, w tym w szczególności wyłącza się stosowanie ogólnych zasad lub warunków funkcjonujących w przedsiębiorstwie klienta. Ogólne zasady lub warunki zakupu klienta nie są wiążące dla Żeltech w żadnym przypadku, nawet jeśli są one podstawą zamówienia klienta i Żeltech wyraźnie nie sprzeciwił się ich treści.

41. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym OWU i treścią przyjętego zamówienia lub niejasności co do treści zawartej umowy, pierwszeństwo dla ustalenia intencji stron ma niniejszej OWU.

42. Wszelkie dane osobowe udostępniane są wzajemnie przez strony wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy. Strona zobowiązana jest przetwarzać udostępnione jej dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

43. Do umów zawartych przez Żeltech, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWU zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.